Animal Wallpapers@DULMEN.net
 All kinds of animals except for insects. A part of this section is photographed in zoo's.

 Alle soorten dieren behalve insecten. Een deel van deze sectie is gefotografeerd in dierentuinen.
Butterfly Wallpapers@DULMEN.net
 Most pictures in this section are taken at the butterfly paradise "Papiliorama" in Havelte (the Netherlands). The others are native Dutch butterflies.

 De meeste foto's in deze sectie zijn genomen in het vlinderparadijs "Papiliorama" te Havelte. De anderen zijn nederlandse inheemse soorten.
Damselfly Wallpapers@DULMEN.net
 Collection of damselflies macro photo's. Because of the shape of their body it is hard to make sharp pictures of damselflies and dragonflies.

 Verzameling macro foto's van juffers. Vanwege hun langgerekte lichaam is het lastig om een scherpe foto te maken van juffers of libellen.
Dragonfly Wallpapers@DULMEN.net
 Collection of dragonflies macro photo's. These are my favourite insects because of the excellent way dragonflies fly and the divercity of colours.

 Verzameling macro foto's van libellen. Dit zijn mijn favoriete insecten vanwege hun excellente manier van vliegen en jagen en de diversiteit aan kleuren.
Fly Wallpapers@DULMEN.net
 Collection of macro photo's of flies and hoverflies. One of the flies on a white background (our mailbox) is my best selling picture from 2011.

 Verzameling macro foto's van vliegen en zweefvliegen. Eén van de vliegen op een witte achtergrond (onze brievenbus) is mijn best verkopende foto van 2011.
Flower Wallpapers@DULMEN.net
 Small amount of flower pictures. The pink tulip field printed on canvas decorates our livingroom.

 Een kleine hoeveelheid bloemen foto's. Het roze tulpenveld afgedrukt op canvas hangt in onze huiskamer.
Wallpapers@DULMEN.net
 Macro photo's of bees and humblebees. It's difficult to get humblebees focused because of the nervous way they move and the fur on their body.

 Macro fotos van bijen en hommels. Het is lastig om hommels scherp in beeld te krijgen vanwege hun nerveuze gedrag en het bont op hun lichaam.
Insect Wallpapers@DULMEN.net
 Macro photo's of all other kinds of insects and spiders. My goal for this section is to get some good shots of wasps.

 Macro foto's van alle andere soorten insecten en spinnen. Mijn doel voor deze sectie is om enkele goede foto's van wespen te maken.
Landscape Wallpapers@DULMEN.net
 Dutch landscapes in all seasons.

 Nederlandse landschappen in alle seizoenen.
Nature Wallpapers@DULMEN.net
 Trees and plants. But also some macro photo's that didn't fit in one of the other categories. My favourites in this section are the macro's of rain or dew drops.

 Bomen en planten. maar ook enkele macro foto's die niet in een andere catagorie paste. Mijn favorieten in deze sectie zijn de macro's van regen- of dauwdruppels.
Other Wallpapers@DULMEN.net
 All other photo's. Some surprising macro's and unexpected shots.

 Alle overige foto's. Enkele verrassende macro's en onverwachte kiekjes.
HDR Wallpapers@DULMEN.net
 HDR (high dynamic range) is a technique in which 3 or more the same photo's with different exposures are combined to get more detail in the dark and light sections.

 HDR is een techniek waarbij drie of meer dezelfde foto's met verschillende belichtingen worden gecombineerd om meer details in de lichte en donkere secties te krijgen.
Military Aviation@DULMEN.net
 I grew up near Leeuwarden where one of the few dutch military airfields is located. Many times I stood near the fences photographing the fighter jets. Sometimes I still do.

 Ik ben opgegroeid nabij Leeuwarden waar één van nederlands weinige militaire vliegvelden is. Vaak stond ik aan de hekken de straaljagers te fotograferen. Nu soms nog.
MyFavourite Wallpapers@DULMEN.net
 On these pages you will find my personal favourite desktop wallpapers from each section.

 Op deze pagina's vindt je mijn persoonlijke favoriete bureaublad achtergronden uit iedere sectie.
Uploaded Wallpapers@DULMEN.net
 On this page you will find all recently added desktop wallpapers.

 Op deze pagina vindt je alle recent toegevoegde bureaublad achtergronden.
BiosLEDs@DULMEN.net
 A description of a running light made for a movie theatre on a miniature railway. The 84 led's are running clockwise and counter clockwise around a small billboard.

 Een beschrijving van een looplicht voor een bioscoop bij een modelspoorbaan. De 84 led's lopen met de klok mee en tegen de klok in rondom een klein reclamebord.
CompuTrein@DULMEN.net
 This project is a combination of software and hardware to control a miniature railway by means of a mouse.

 Dit project is een combinatie van software en hardware om een modelspoorbaan te bedienen met een muis.
CurrentLimiter@DULMEN.net
 This is a 10A / 15V power supply with current limiter. It was made for a miniature railway. It limits the current to 10A and after a few seconds the power is cut off.

 Dit is een 10A / 15V voeding met stroombegrenzer. Hij is gemaakt voor een model spoorbaan. Het begrenst de stroom tot 10A en schakelt de spanning na enkele seconden af.
Tanken@DULMEN.net
 My first programming experience. It is a program to keep track on the fuel consumption of your car(s). It is written in dBase Clipper 5.

 Mijn eerste programmeer ervaring. Het is een DOS programma om het verbruik van je auto(s) bij te houden. Het is geschreven in dBase Clipper 5.
eMail2DULMEN.net
 If you have any questions or remarks about this homepage or about one of the projects you can send me an e-mail using this link.

 Als je vragen of opmerkingen hebt omtrent deze website of over één van de projecten kun je deze link gebruiken om een e-mail te sturen.
Facebook4DULMEN.net
 Visit me at Facebook, browse through my albums, view the collection photography tips & trics, or leave a message.

 Bezoek ook mijn Facebook pagina's, bekijk de verzameling fotografie tips & trucs of mijn albums, of laat een bericht achter.
About Wallpapers@DULMEN.net
 Description of the used camera's and other equipment. But also what I do before a photo is a wallpaper on this website.

 Beschrijving van de gebruikte camera's en andere apparatuur. Maar ook de werkwijze om van een foto een bureaublad achtergrond te maken voor deze website.
Evenementen@DULMEN.net
 Photo series taken at events. Due to the fact that these photo's are all taken locally, these pages are in the Dutch language only.

 Fotoseries van evenementen waarbij ik als fotograaf aanwezig ben geweest. Gezien het lokale karakter zijn deze pagina's alleen in het nederlands.
X-mas@DULMEN.net
 Self-made Christmas-cards of our children. As of 2004 I decided to do some photo editing. The card from 2008 was the first solely created out of my own photo's.

 Zelfgemaakt kerstkaarten met onze kinderen. Vanaf 2004 zijn ze samengesteld met de computer. De kaart uit 2008 was de eerste die geheel gemaakt is van mijn eigen foto's.
About DULMEN.net
 Who I am, what I do, why I do this and details about and history of this website.

 Wie ik ben, wat ik doe, waarom ik het doe en details over en de geschiedenis van deze website.
Welcome2DULMEN.net
 On these pages I want to share some electronic and/or software projects (grey links), wallpaper photo's (coloured links) and events photography.

 Op deze pagina's vind je enkele elektronica en/of software projecten (grijze miniaturen), bureaublad achtergronden (gekleurde miniaturen) en evenementen fotografie.
Programming@DULMEN.net
 As an engineer I like to automate things. On this page several programs written in the AutoHotKey and AutoIt scripting languages.

 Als engineer vind ik het leuk om zaken te automatiseren. Op deze pagina staan diverse programma's die in de script talen AutoHotKey en AutoIt zijn geschreven.
NoLock - AHK@DULMEN.net
 A small system tray application preventing Windows to lock or jump in stand-by mode. It does the trick by moving the mouse every minute just enough to fool Windows.

 Kleine systeemvak applicatie die voorkomt dat Windows vergrendelt of in stand-by springt. Het doet dit door de muis iedere minuut net genoeg te bewegen om Windows voor de gek te houden.
RotateLogs - AHK@DULMEN.net
 Windows system tray application that archives the ever growing Apache web server log files.

 Windows systeemvak applicatie die de alsmaar groeiende Apache webserver log bestanden archiveerd.
FSRAdioPlanner - AHK@DULMEN.net
 Windows application for scheduling internet radio stations on Frontier Sillicon compatible devices.

 Windows applicatie die internet radio stations op een Frontier Sillicon compatibel apparaat schakelt aan de hand van een ingesteld rooster.
AfterImage - AHK@DULMEN.net
 Ever applied a general system image to serveral computers ? With this tool you can make each computer unique in a few minutes.

 Ooit een algemeen systeem image op meerdere computers aangebracht ? Met deze tool kan je iedere computer in een paar minuten uniek maken.
SwitchHosts - AHK@DULMEN.net
 I needed to alter the Windows hosts file every time I activated a VPN connection. This system tray applicaties does the trick in no time.

 I moest iedere keer het Windows hosts bestand aanpassen zodra ik een VPN verbinding activeerde. Deze systeemvak applicatie doet dit in een oogwenk.
WeightKey - AHK@DULMEN.net
 A small highly configurable application that communicates with a RS232 compatible scale and converts the weight value to a keystroke.

 Een kleine zeer configureerbare applicatie die communiceert met een RS232 combatibel weegschaal en het actuele gewicht omzet in een toetsaanslag.
ProductImage - AutoIt@DULMEN.net
 Simple webcam application that captures an image and saves it with the product identification as file name. It is written in the AutoIt scripting language.

 Eenvoudige webcam applicatie die een beeld opslaat met de productidentificatie als bestandsnaam. Het is geschreven in de AutoIt script taal.
ClienteleLabelPrint - Progr...@DULMEN.net
 MProof Clientele ITSM is a versatile software package for managing service calls, tasks, products etc. It just missed a label print function.

 MProof Clientele ITSM is een veelzijdig software pakket voor het beheren van service oproepen, taken, produkten enz. Helaas ontbrak een label print functie.
SetID - Programming@DULMEN.net
 SetID is a tool for configuring network adapters designed for use after deploying a general system image on a computer.

 SetID is een programma voor het instellen van netwerk adapters ontworpen voor gebruik na het plaatsen van een algemene systeemkopie op een computer.
ShutDownMenu - Progr...@DULMEN.net
 Simple Windows shutdown menu with large buttons designed for touchscreen computers.

 Eenvoudig Windows afsluit menu met grote knoppen ontworpen voor touchscreen computers.
StartVK - Programming@DULMEN.net
 Hidden program showing a virtual keyboard on a touchscreen computer and limiting access to several Windows functions.

 Verborgen programma voor het tonen van een virtueel toetsenbord op een touchscreen computer en het beperken van toegang tot Windows functies.
WMImage - Programming@DULMEN.net
 Hidden program for handling images and measurement data from KHT measuring machines.

 Verborgen programma voor het afhandelen van afbeeldingen en meetgevens van KHT meetmachines.
wwwBlock - Programming@DULMEN.net
 If you need to block all internet but want to keep local network access wwwBlock can help by creating, activating or deactivating a firewall rule that does just this.

 Als je alle internet wilt blokkeren maar wel toegang tot het lokale netwerk wilt houden kan wwwBlock daarbij helpen door een firewall regel aan te maken, te activeren of deactiveren die precies dat doet.