DULMEN.net   Follow me on Facebook Contact DULMEN.net  

About Wallpapers@DULMEN.net

 How to use the wallpaper pages
Move your mouse over the colored image buttons on the indexpage of this website to read a short description about the desktop wallpaper subject and click to visit the subjects thumbnail page(s).
Click on a thumbnail to view the image. Now you can browse through the images by clicking on the arrow buttons in the top right corner of the window or use the left and right arrows on your keyboard.
If you click on the play button (or press spacebar) you will start a slideshow from the current image to the last. Each image will show for about 5 seconds. By clicking on the X button (or press Escape) the window will close.
On the right of the image window you can click on a link of your desired wallpaper size (if available) to open the full image in the same window. Right-click on this image and choose "Use as wallpaper".
   Hoe de wallpaper pagina's te gebruiken
Verplaats de muis over de gekleurde knoppen op de indexpagina van deze website om een korte beschrijving van het bureaublad achtergrond onderwerp te lezen en klik op de knop om naar de betreffende pagina met miniaturen te gaan.
Klik op één van de miniaturen om de afbeelding te bekijken. Je kunt nu door de afbeeldingen bladeren met de pijl knoppen rechtsboven in het venster of met de linker en rechter pijl toetsen van het toetsenbord.
Als je op de play knop klik (of druk op de spatiebalk) start je een dia show van de huidige afbeelding tot de laatste. Iedere afbeelding wordt daarbij ongeveer 5 seconden lang getoond. Door op de X knop (of Escape toets) te klikken wordt het venster gesloten.
Rechts in het afbeeldingsvenster kan je op een link klikken voor het door jou gewenste achtergrond formaat (indien beschikbaar) om de volledige afbeelding te laden in hetzelfde venster. Klik vervolgens met de linker muistoets op deze afbeelding en kies "Gebruik als achtergrond".
 
 Used camera's
For the desktop wallpapers on this website I used several digital camera's. The oldest photo's are taken with a "Sony DSC-P72" (a simple 3Mpixel compact camera with 3x optical zoom) and some with a "Olympus C-5060" (a more professional 5.1Mpixel camera with 4x optical zoom).
As of april 2009 I used a "Panasonic Lumix DMC-FZ28" (a 10Mpixel 18x optical zoom camera). With an additional diopter this is an excellent low cost macro camera (compared to a dSLR camera with macro lens).
   Gebruikte camera's
Voor de bureaublad achtergronden op deze website heb ik gebruik gemaakt van diverse digitale camera's. De oudste foto's zijn gemaakt met een "Sony DSC-P72" (een eenvoudige 3Mpixel compact camera met 3x optische zoom) en enkele met een "Olympus C-5060" (een iets proffessionelere 5.1Mpixel camera met 4x optische zoom).
Vanaf april 2009 heb ik een "Panasonic Lumix DMC-FZ28" (een 10Mpixel 18x optische zoom camera) gebruikt. Met een additionele dioptrie is dit een uitstekende goedkope oplossing voor macro fotografie (vergeleken met een dSLR camera met macro lens).
 
 
 Macro photo's
To make macro photo's of insects the standard macro function of the "Panasonic Lumix DMC-FZ28" wasn't sufficient. The solution was to place an extra lens in front of the camera (a diopter).
To use additional lenses I needed the "Panasonic DMW-LA3 lens converter". This is a simple tube that can be mounted on the camera's body (55.8mm thread). On the other end of the tube the extra lens can be fitted (55mm thread). The camera's lens is completely covered with this tube.
To get some experience with diopters I ordered the "Massa +1/+2/+4 Macro-Effect Lens Filters (55mm 3-Lens Set)" from DealExtreme.com for just $16.50. With this set I made my first real macro photo's (between 05/07/2009 and 16/07/2009). For most photo's I used the +2 diopter lens which made the focal length between object and camera about 50cm.
As could be expected the quality of the cheap lens set wasn't top of the bill. But now I knew what kind of macro conversion lens I needed. So within 2 weeks I ordered a "Olympus MCON40 macro converter" which is a +2.5 diopter lens. The distance between the object and the camera is about 40cm with this lens. As from 16/07/2009 all my macro photo's (with the "Panasonic Lumix DMC-FZ28") are taken with this lens.
For more information about diopters vistit http://www.svengude.de and go to the achromats page.
   Macro foto's
Om macro foto's te maken van insecten is de standaard macro functie van de "Panasonic Lumix DMC-FZ28" niet voldoende. De oplossing hiervoor is om een extra lens (een dioptrie) voor de lens van de camera te plaatsen.
Om dit mogelijk te maken is een "Panasonic DMW-LA3 lens converter" nodig. Dit is een korte koker die op de camera behuizing rondom de lens geschroefd kan worden (55.8mm schroefdraad). Aan de andere kant van de koker kan de extra lens worden geschroefd (55mm schroefdraad). De lens van de camera zit nu binnenin de koker.
Om wat ervaring op te doen met dioptrieën heb ik bij DealExtreme.com voor slechts $16,50 de "Massa +1/+2/+4 Macro-Effect Lens Filters (55mm 3-Lens Set)" besteld. Met deze set maakte ik mijn eerste echte macro opnames (tussen 05/07/2009 en 16/07/2009). Voor de meeste foto's gebruikte ik de +2 dioptrie die de focus afstand tussen onderwerp en camera ongeveer 50cm maakte.
Zoals verwacht was de kwaliteit van de goedkope set lenzen niet erg hoog, maar ik wist nu wat voor macro conversie lens ik nodig had. Dus bestelde ik 2 weken later de "Olympus MCON40 macro converter", wat een +2.5 dioptie lens is. De afstand van het onderwerp tot de camera hiermee is ongeveer 40cm. Vanaf 16/07/2009 zijn al mijn macro foto's (met de "Panasonic Lumix DMC-FZ28") gemaakt met deze lens.
Bezoek http://www.svengude.de en ga naar de achromats pagina voor meer informatie over dioptrieën.
 
 
 Stock photo's
In july 2010 I was accepted as photographer to ShutterStock. This is one of the biggest stockphoto sites in the world. Regularly I upload my best images to this website and after being reviewed they can be used on websites, in adverts or print. This doesn't bring a very big income but it does motivate me to improve my skills and quality of the images.
   Stock foto's
In juli 2010 werd ik geaccepteerd als fotograaf bij ShutterStock. Dit is één van de grootste stockfoto sites van de wereld. Ik upload regelmatig mijn beste foto's naar deze website en nadat ze zijn goedgekeurd kunnen ze gebruikt worden op websites, advertenties en drukwerk. Het levert niet veel op maar het motiveert me wel om mijn vaardigheid en de kwaliteit van de foto's steeds weer te verbeteren.
 
 Nikon dSLR
Due to the visible sensor noise (at full size) of my Panasonic Lumix DMC-FZ28 camera lots of images where not accepted by Shutterstock. This made me buy a Nikon D90 dSLR (digital Single Lens Reflex) camera. At first I used the Nikkor 50mm and 35-70mm lenses I still had from my old analog Nikon EM SLR. Later I bought a Nikkor 18-200mm lens which is an exceptionally good allround lens. My diopters I got for macro photography are suitable for the 50mm and 35-70mm lenses but not for the 18-200mm. So until I have a dedicated macro lens I use a Canon 500D +2 diopter with a diameter of 72mm.
   Nikon dSLR
Vanwege de in foto's (op volledige grootte) zichtbare sensor ruis van de Panasonic Lumix DMC-FZ28 camera werden veel van mijn foto's niet geaccepteerd bij Shutterstock. Dit bracht mij er toe een Nikon D90 dSLR (digital Single Lens Reflex) camera aan te schaffen. In het begin gebruikte ik de 50mm en 35-70mm lenzen die ik nog had van mijn oude analoge Nikon EM SLR. Later heb ik een Nikkor 18-200mm lens gekocht wat een uitstekende allround lens is. De dioptrieën die ik had voor macro fotografie zijn geschikt voor de 50mm en 35-70mm lens maar niet voor de 18-200mm. Totdat ik een echte macro lens heb gebruik ik nu een Canon 500D +2 dioptrie met een diameter van 72mm.
 
 
 Additional lenses
Finally I got my first real macro lens: the Sigma 150mm F2.8. This is a great lens wich allows me to keep enough distance from the insects not to scare them away. Due to the long focal distance and the weight of the lens a tri- or monopod is required to get a good macro shot. In combination with the Sigma 1.4x macro converter the lens is also suitable for shooting birds.
Besides this lens I also bought a Tokina 11-16mm F2.8 wide angle zoom lens for landscape photography and a Nikor 35mm F1.8 for general purposes, a lens every Nikon DX camera owner should have.
   Aanvullende lenzen
Eindelijk mijn eerste echte macro lens: de Sigma 150mm F2.8. Dit is een fantastische lens die genoeg afstand tot het insect toelaat dat ze niet direct opschrikken. Vanwege deze afstand is een statief of monopod nodig om een goede macro foto te maken. In combinatie met de Sigma 1.4x tele converter is deze lens ook bruikbaar om vogels te fotograferen.
Naast deze lens heb ik ook een Tokina 11-16mm F2.8 groothoek zoomlens aangeschaft voor landschap fotografie en een Nikor 35mm F1.8 voor algemeen gebruik, een lens die iedere Nikon DX camera eigenaar zou moeten hebben.
 
 
 New camera
As using my photo gear frequently my demands grew and I ran into the limitations of the Nikon D90. Especialy the 11 focus point where only the center is of the cross type limit the use for insect photography. That's why I bought the Nikon D7200 which has 51 focus points and 15 of the cross type.
   Nieuwe camera
Doordat ik mijn foto uitrusting veel gebruik werden mijn eisen hoger en liep ik tegen de beprekingen van de Nikon D90 aan. Vooral de 11 focus punten met alleen de middelste van het kruis type beperken het gebruik voor insect fotografie. Daarom heb ik de Nikon D7200 aangeschaft die 51 focus punten heeft waarvan 15 van het kruis type.
 
 
 Aircraft spotting
In 2019 I picked up an old hobby of mine. Between 1982 and 1987 I was often to be found along the fences of militairy airbase Leeuwarden taking pictures of the planes.
Back then I used a SLR with a 135mm telelens and later a 70-210mm zoomlens. Since quite a lot had been changed now you need at least double the lens length to get similar shots.
As high quality lenses don't come cheap I bought a used Nikkor 70-200mm f2.8 zoomlens and a Nikkor TC-14E II teleconvertor. For the D7200 this combination results in a 147-420mm f4.0 zoomlens.
   Vliegtuig spotten
In 2019 heb ik een oude hobby opgepakt. Tussen 1982 en 1987 was ik vaak te vinden langs de hekken van het militaire vliegveld Leeuwarden om foto's te maken van de vliegtuigen.
Destijds gebruikte ik een SLR met een 135mm telelens en later een 70-210mm zoomlens. Omdat er nogal wat was veranderd is nu minstens de dubbele lenslengte nodig om gelijkwaardige foto's te maken.
Omdat kwaliteits lenzen niet goedkoop zijn heb ik een gebruikte Nikkor 70-200mm f2.8 zoomlens en een Nikkor TC-14E II teleconverter gekocht. Voor de D7200 resulteert deze combinatie in een 147-420mm f4.0 zoomlens.
 
 Filenames
I always add the date and time stored in the EXIF data of the photo to the front of the photo's filename. Therefore all photo's are sorted by date and time in for example the Windows Explorer.
For this purpose I first used a program called THE Rename by Hervé Thouzard.
At the moment I use the FastStone Image Viewer wich has also the functionality to rename an image with the use of its EXIF data. It is also a great program to review and organize photo's.
   Bestandsnamen
Ik voeg altijd de datum en tijd die opgeslagen is in de EXIF data van foto toe aan het begin van de bestandsnaam. Hierdoor worden alle foto's automatisch gesorteerd op datum en tijd in bijvoorbeeld de Windows Verkenner.
Hiervoor gebruikte ik eerst het programma THE Rename van Hervé Thouzard.
Op het moment gebruik ik de FastStone Image Viewer dat ook de functie heeft om een foto te hernoemen aan de hand van de EXIF data. Het is ook een uitstekend programma om je foto's te beoordelen en organiseren.
 
 Paint Shop Pro
Before placing a photo on this website I slightly edit them with "Paint Shop Pro". Mostly I use the "smart photo correction tool" to adjust the brightness and colours. After that I cut the photo to fit within the desired aspect ratios. Some photo's require more editing, like the flies on a white background.
   Paint Shop Pro
Voordat een foto geschikt is voor deze website bewerk ik deze enigzins in "Paint Shop Pro". Meestal gebruik ik het "slimme foto correctie gereedschap" om de helderheid en kleuren iets aan te passen. Daarna maak ik de uitsnedes voor de verschillende scherm verhoudingen. Sommige foto's hebben meer bewerking nodig, zoals de vliegen op een witte achtergrond.
 
 
 Determination
After editing a photo for the website I try to determine what kind of insect, plant or animal the subject is and add the English name and the scientific name (between brackets) to the end of the filename.
For this purpose I use several sources on the internet: For damselflies and dragonflies I now use the book: "Libellen van Europa" by Klaas-Douwe B. Dijkstra and Richard Lewington (ISBN 978 90 5210 700 4). The English version is called "Field Guide To The Dragonflies Of Britain And Europe" (ISBN 978 09 5313 994 1).
I try to be as thorough as possible. But with some species determination is quite difficult or even impossible from a photo. If you find a wrongly determined photo on this website please notify me. Please use the e-mail link above.
   Determinatie
Na het bewerkenvan een foto voor deze website probeer ik te determineren wat voor soort insect, plant of dier het is. Ik voeg de engelse naam en de wetenschappelijke naam (tussen haakjes) toe aan het eind van de bestandsnaam.
Hiervoor gebruik ik diverse bronnen op het internet: Voor juffers en libelles gebruik ik ook het boek "Libellen van Europa" by Klaas-Douwe B. Dijkstra and Richard Lewington (ISBN 978 90 5210 700 4).
Ik probeer zo grondig mogelijk te zijn. Helaas is determinatie bij sommige soorten erg moeilijk zoniet onmogelijk vanaf een foto. Als je een verkeerd gedetermineerde foto op deze website vindt stuur mij dan een bericht. Gebruik hiervoor de e-mail link rechtsboven.
 
 
DULMEN.net © v8 2018 - Designed & written by Arno van Dulmen